Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

документи

Документи школе

Општа правна акта Основне школе "Десанка Максимовић" Горњи Милановац, усклађена су са одредбама:
1.Закона о изменама и допунама Закона основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 129/21), ступио на снагу 5. jaнуара 2022. године,
2.Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број 55/2013, 101/2017 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 129/2021),
3. Закона о запосленима у јавним службама ("Сл.гласник Републике Србије" број 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021)
4. Уредбом о каталогу радних места у јавном сектору ("Сл.гласник Републике Србије" број 81/2017 и 6/2018)
5. Посебним колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ бр. 21/2015, 92/2020 и 27/2022) и то:

1. Статут Основне школе "Десанка Максимовић" из Г.Милановца;

2. Правила понашања ученика, запослених и родитеља односно других законских заступника у школи;

3. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

4. Правилник о васпитној, васпитно - дисциплинској и материјалној одговорности ученика школе - 2022;

5. Правилник о програму подршке за новоуписане ученике, нове наставнике и приправнике;

6. Правилник о награђивању и похваљивању ученика школе;

7. Пословник о раду Школског одбора;

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - важи од школске 2019/2020. године

Правилник о оцењивању ученика - важи од 2013. године

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности - 23. 12. 2022.

-->

Школски развојни план за период 2022 - 2027.

Публикација школе за школску 2022/2023. годину

Годишњи план рада школе за школску 2022/2023. годину

Анекс Годишњег плана рада школе за школску 2022/2023. годину

Школски програм

Школски програм за период од 2022. до 2026. године

Анекс I Школском програму за период од 2022. до 2026. године

Школски програм за први разред - енглески језик - верска настава

Школски програм за други разред - енглески језик - верска настава

Школски програм за трећи разред - енглески језик - верска настава

Школски програм за четврти разред - енглески језик - верска настава

Школски програм за пети разред - српски језик - енглески језик - историја - географија - биологија - математика - информатика и рачунарство - техника и технологија - ликовна култура - музичка култура - физичко и здравствено васпитање - верска настава - немачки језик - француски језик

Школски програм за шести разред - српски језик - енглески језик - историја - географија - биологија - математика- информатика и рачунарство - техника и технологија - ликовна култура - музичка култура - физичко и здравствено васпитање - физика - верска настава - грађанско васпитање- немачки језик - француски језик

Школски програм за седми разред - српски језик - енглески језик - историја - географија - биологија - математика - информатика и рачунарство - техника и технологија - ликовна култура - музичка култура - физичко и здравствено васпитање - физика - хемија - верска настава- немачки језик - француски језик

Школски програм за осми разред - српски језик - енглески језик - историја - географија- биологија - математика - информатика и рачунарство - техника и технологија - ликовна култура - музичка култура - физичко и здравствено васпитање - физика - хемија - верска настава - грађанско васпитање- немачки језик - француски језик

Школски програм за слободне активности пети разред - цртање, сликање, вајање

Школски програм за слободне активности шести разред - цртање, сликање, вајање - медијска писменост

Школски програм за слободне активности седми разред - цртање, сликање, вајање - предузетништво

Школски програм за слободне активности осми разред - моја животна средина - цртање, сликање, вајање - уметност

Школски програм за ваннаставних активности - ликовна секција

Закон и правилници

Најновији правилници:

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигуравања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - важи од школске 2019/2020. године

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи - важи од школске 2019/2020. године

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања - важи од 13.07.2018.

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања - ново

Правилници:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основном образовању и васпитању - пречишћен текст

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања - важи од 1. 09. 2018.

Поступак за издавање дупликата докумената- сведочанстава

Заштита података о личности