Основна школа

Десанка Максимовић

Горњи Милановац

Eco Schools Eko skola Desanka Maksimovic

документи

Документи школе

Општа правна акта Основне школе "Десанка Максимовић" усклађена су са одредбама: Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 88/2017 ), Закона о основном образовању и васпитању ("Сл. гласник РС", број 55/2013 и 101/2017 ), Закона о запосленима у јавним службама ("Сл.гласник Републике Србије" број 113/2017) и Уредбом о каталогу радних места у јавном сектору ("Сл.гласник Републике Србије" број 81/2017 и 6/2018) и то:

1. Статут Основне школе "Десанка Максимовић" из Г.Милановца;

2. Правила понашања у школи;

3. Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

4. Правилник о васпитној, васпитно - дисциплинској и материјалној одговорности ученика школе;

5. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених;

6. Правилник о награђивању и похваљивању ученика школе;

7. Правилник о награђивању и похваљивању наставника школе;

8. Правилник о испитима школе;

9. Пословник о раду Школског одбора;

10. Пословник о раду Савета родитеља;

11. Пословник о раду Наставничког већа;

12. Пословник о раду ученичког парламента;

13. Правилник о оцењивању школе;

14. Правилник о организацији и систематизацији послова Основне школе "Десанка Максимовић" из Горњег Милановца.

Правилник о оцењивању ученика - важи од 2013. године

Годишњи план рада за школску 2017/2018. годину

Публикација школе за школску 2020/2021. годину

Публикација школе за школску 2019/2020. годину

Публикација школе за школску 2018/2019. годину

Публикација школе за школску 2017/2018. годину

Информатор о раду ОШ "Десанка Максимовић" за 2018. годину

Информатор о раду ОШ "Десанка Максимовић" за 2019. годину

Информатор о раду ОШ "Десанка Максимовић" за 2020. годину

Закон и правилници

Најновији правилници:

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигуравања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању - важи од школске 2019/2020. године

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи - важи од школске 2019/2020. године

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања - важи од 13.07.2018.

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања - ново

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања - ново

Правилници:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања - важи од 1. 09. 2018.

Поступак за издавање дупликата докумената- сведочанстава

Заштита података о личности