Општа правна акта Основне школе „Десанка Максимовић“ Горњи Милановац, усклађена су са одредбама:
1.Закона о изменама и допунама Закона основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 129/21), ступио на снагу 5. jaнуара 2022. године,
2.Закона о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, број 55/2013, 101/2017 10/2019, 27/2018 – др. Закон и 129/2021),
3. Закона о запосленима у јавним службама („Сл.гласник Републике Србије“ број 113/2017, 95/2018, 86/2019, 157/2020 и 123/2021)
4. Уредбом о каталогу радних места у јавном сектору („Сл.гласник Републике Србије“ број 81/2017 и 6/2018)
5. Посебним колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сл.гласник РС“ бр. 21/2015, 92/2020 и 27/2022) и то: