Најновији правилници:

Правилник о ближим условима за остваривање и начин осигуравања квалитета и вредновања наставе код куће за ученике основне школе

Правилник о изменама и допунама Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о изменама и допуни Правилника о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – важи од школске 2019/2020. године

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању

Правилник о организацији и остваривању наставе у природи и екскурзије у основној школи – важи од школске 2019/2020. године

Правилник о календару образовно-васпитног рада основне школе за школску 2019/2020. годину

Правилник о плану наставе и учења за први циклус основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за први разред основног образовања и васпитања – ново

Правилник о наставном плану и програму за први и други разред основног образовања и васпитања – ново

Правилник о наставном плану за први, други, трећи и четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму за трећи разред основног образовања и васпитања – ново

Правилник о наставном програму за четврти разред основног образовања и васпитања – ново

Правилник о наставном плану за други циклус основног образовања и васпитања и наставном програму за пети разред основног образовања и васпитања – важи од 13.07.2018.

Правилник о наставном програму за шести разред основног образовања и васпитања – ново

Правилник о наставном програму за седми разред основног образовања и васпитања – ново

Правилник о наставном програму за осми разред основног образовања и васпитања – ново

Правилници:

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основном образовању и васпитању – пречишћен текст

Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања – важи од 1. 09. 2018.

Поступак за издавање дупликата докумената- сведочанстава

Заштита података о личности

 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља односно других законских заступника у школи

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа

Правилник о васпитној, васпитно – дисциплинској и материјалној одговорности ученика школе – 2022

Правилник о програму подршке за новоуписане ученике, нове наставнике и приправнике

Правилник о награђивању и похваљивању ученика школе

 Пословник о раду Школског одбора

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању – важи од школске 2019/2020. године

Правилник о оцењивању ученика – важи од 2013. године

План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности – 23. 12. 2022.